Σκοπός

Σκοπός

Οι σκοποί της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της συνοψίζονται ως εξής:

Η προώθηση της κατάρτισης των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας (καθώς και των φοιτητών των αντίστοιχων σχολών) στις ψυχολογικές πτυχές της ιατρικής, νοσηλευτικής ή ψυχοκοινωνικής φροντίδας ασθενών με σωματικές ή ψυχικές παθήσεις ή προβλήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση ιατρού (ή άλλου επαγγελματία υγείας) και ασθενούς μέσω της μεθόδου και θεωρίας Μπάλιντ, καθώς και η διάδοση αυτής σε διάφορα κλινικά και ακαδημαϊκά πλαίσια.

Η θέσπιση κριτηρίων και προτύπων, η επιλογή, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση συντονιστών ομάδων Μπάλιντ, όπως και η παροχή συμβουλευτικής αρωγής σε ομάδες Μπάλιντ, οι οποίες αποσκοπούν στην εκπαίδευση των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας στη θεραπευτική σχέση και την κατανόησή της σε κλινικά και ακαδημαϊκά πλαίσια.

Η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της από το έτος 2012 σχέσης με τη διεθνή κοινότητα Μπάλιντ, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων, η ανταλλαγή ιδεών και η συνεργασία με άλλους οργανισμούς Μπάλιντ παγκοσμίως και άλλους επιστημονικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τη θεραπευτική σχέση στο χώρο της παροχής ιατρικής φροντίδας και επιθυμούν να γνωρίσουν τη μέθοδο Μπάλιντ.

Η με κάθε μέσο προώθηση του κλάδου της Ιατρικής Ψυχολογίας με επίκεντρο τη θεραπευτική σχέση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας στις ψυχολογικές διαστάσεις της υγείας και της ασθένειας, και η προώθηση της ολοκληρωμένης θεώρησης του ασθενούς η οποία λαμβάνει υπ’ όψη όχι μόνο τη βιολογική αλλά και τη ψυχολογική διάσταση της οντότητας του κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς με βάση το έργο του Μάικλ Μπάλιντ.

 
Scroll to Top